Nav Air Nav Air

Bản sắc Tuyên Quang4/7/2023 13:48

Công nhận Điểm du lịch thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

ĐNTQ: Ngày 03/7, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công nhận Điểm du lịch thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.


Những ngôi nhà gỗ mái ngói âm dương của người Dao Tiền ở Khau Tràng chính là
điểm nhấn ấn tượng nhất thu hút khách du lịch  - Ảnh:Quang Hòa

 
Theo Quyết định, UBND tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang tổ chức quản lý Điểm du lịch thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Hang căn cứ nội dung được phê duyệt tại Quyết định, có trách nhiệm thực hiện việc quản lý Điểm du lịch của địa phương, đảm bảo: Bảo vệ, giữ gìn và phát triển tài nguyên du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan; khuyến khích tổ chức, cá nhân,hộ gia đình tại Điểm du lịch tham gia cung cấp dịch vụ du lịch; xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch nhằm phát huy giá trị Điểm du lịch.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cộng đồng; xây dựng cam kết của cộng đồng nhằm giữ gìn bản sắc văn hoá, bảo vệ môi trường, ứng xử văn minh đối với khách du lịch; khuyến khích sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch; tổ chức,cá nhân khai thác, phát triển du lịch tại Điểm du lịch có trách nhiệm tôn trọng văn hoá, nếp sống và chia sẻ lợi ích từ hoạt động du lịch với cộng đồng.

Xây dựng nội dung thuyết minh, các ấn phẩm quảng bá, giới thiệu về Điểm du lịch nhằm phát huy giá trị của các Điểm du lịch địa phương.
 

Cuộc sống êm đềm, bình dị hàng ngày của người dân ở Khau Tràng - Ảnh:Quang Hòa 
 
Chỉ đạo, giám sát, hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã Hồng Thái tổ chức quản lý, điều hành theo quy chế hoạt động của Ban quản lý du lịch cộng đồng thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái; ban hành nội quy quản lý; tổ chức kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch; xây dựng Bộ quy tắc ứng xử dành cho các bên liên quan đến hoạt động du lịch cộng đồng; có điểm cung cấp thông tin cho khách du lịch; có biện pháp giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an toàn cho khách du lịch; tổ chức tiếp nhận và giải quyết kịp thời kiến nghị của khách du lịch trong phạm vi quản lý; quản lý, giám sát, khai thác hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại điểm du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch, Luật Di sản văn hóa và các văn bản có liên quan...

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân huyện Na Hang thực hiện nội dung tại Quyết định; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch đối với các điểm du lịch được công nhận, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Các sở Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Công an tỉnh, Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh,Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân huyện Na Hang thực hiện việc quản lý Điểm du lịch thôn Khâu Tràng và các Điểm du lịch của địa phương theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Việt Lâm

Tin mới nhất:

Liên kết website
Số lượt truy cập: 6551698 - Đang Online: 4107