Nav Air Nav Air

Biển đảo Biên giới19/5/2020 7:39

​Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

ĐNTQ: Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương về tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam.

Theo đó,  Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương dự kiến tổ chức sự kiện quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới từ ngày 01-08/06/2020 tại tỉnh Phú Yên.


Ảnh minh họa.
Ngày Đại dương Thế giới (ngày 08/6 hằng năm) do Liên hợp quốc thông qua  thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toà  thế giới với mục tiêu bảo tồn  nguồn tài nguyên biển và đại dương. Ngày Đại dương Thế giới năm nay với chủ đề “Đổi mới vì một đại dương bền vững”, sẽ là cơ hội để giới thiệu những phương pháp, ý tưởng, sản phẩm mới, các giải pháp khả thi nhằm làm  nổi  bật  những đổi  mới trong các lĩnh vực liên quan đến đại dương như công  nghệ, hệ thống cơ sở hạ tầng, quản lý tài nguyên, sản phẩm, khoa học công nghệ mới... Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020 với chủ đề “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”, với mục đích đổi mới công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch của các bộ, ngành và địa phương nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết 26/NQ-CP.

Để tổ chức thành công Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020, BộTài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tập trung triển khai một số nội  dung, giải pháp tuyên  truyền theo Hướng dẫn số117-HD/BTGTW ngày 17/01/2020 của Ban Tuyên  giáo  Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020. Tổ chức phổbiến, quán triệt sâu sắc và thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết 26/NQ-CP của Chính phủ đến các cấp, các ngành và Nhân dân. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng  và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và lồng ghép các nội dung có liên quan trong văn kiện của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam, phát triển các ngành kinh tế biển nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư, tăng cường  tiềm lực kinh tế quốc gia, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp  pháp, chính đáng của Việt Nam trên Biển Đông.

Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền về tấm gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thông tin đối  ngoại, tiếp tục đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan ở Biển Đông; trao đổi, đối thoại với các cá nhân, tổ chức có nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ hoặc sai lệch quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, quan tâm đến tính đặc thù của từng đối tượng tuyên truyền. Đổi mới, đa dạng hóa, hiện đại hóa về hình thức, nội dung, phương tiện tuyên truyền; xây dựng cơ chế hợp tác, phối hợp hiệu quả công tác tuyên truyền về biển, đảo giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; giữa các cơ quan trong nước và cơ quan đại diện ởnước ngoài. Tiếp tục đầu tư nguồn lực cho công tác tuyên truyền về biển, đảo. Tổ chức các chương trình bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, các cơ quan thông tấn, báo chí.

Từ nay đến hết tháng 6/2020, đồng loạt tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 trên phạm vi cả nước, trong đó tập trung vào những hoạt động cụ thể: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đềTuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng. Sáng tạo, mạnh dạn đổi mới trong các phương thức truyền thông, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ, kết hợp các kênh thông tin, hình thức trực tuyến, mạng xã hội nhằm truyền thông, tuyên truyền cho các nội dung, tư liệu và các hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng Tuần lễBiển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2020. Tổchức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu Tuần lễ Biển và Hải đảoViệt Nam với chủ đề “Đổi mới để phát triển bền vững kinh  tế biển Việt Nam” và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 với chủ đề “Đổi mới vì một đại dương bền vững” ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và hải đảo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường. Tổ chức các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng; phát động các phong trào thi đua tập trung, thu hút cộng đồng đặc biệt là giới trẻ, phụ nữ…

Các cơ quan truyền thông, báo chí, các đài phát thanh, truyền hình tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2020.
Đặng Thủy

Tin mới nhất:

Liên kết website
Số lượt truy cập: 1304880 - Đang Online: 3157